Voorwaarden

Totstandkoming huurovereenkomst: De huurder dient uitsluitend elektronisch te reserveren op de daarvoor toegewezen webpagina (www.zuiderzeebootverhuur.nl). De verhuurder heeft het recht om tot twee dagen na het plaatsen van de reservering deze per mail te annuleren. Bij de annulering zal tegelijkertijd de totale overeengekomen huursom teruggestort worden.

Betaling:
De totale overeengekomen huursom moet direct na het plaatsen van de reservering digitaal voldaan worden aan Zuiderzee Bootverhuur.

Borg:
Bij aflevering van de boot dient de huurder contant een borg van €100,00,- te overhandigen aan de verhuurder om achteraf eventuele schade of missende inventaris te verrekenen.

Annulering:
Indien de huurder de huurovereenkomst wilt annuleren moet hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk, schriftelijk of elektronisch, op de hoogte brengen. In geval van annulering is de huurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ten hoogte van: • Tot veertien dagen voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom • Tot zeven dagen voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom • Tot één dag voor aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom • Op de dag van de huurperiode zelf: 100% van de huursom In geval van annulering kan de huurder de verhuurder verzoeken tot het in stelling plaatsen van een derde. Wanneer deze derde voor de verhuurder acceptabel is, dan is de huurder slecht 10% van de totale overeengekomen huursom verschuldigd, met een minimum van €25,00,-.

Verplichtingen van de verhuurder:

 1. De verhuurder draagt de zorg voor het compleet en in goede staat afleveren van het vaartuig en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. De verhuurder kan wegens slechte weersomstandigheden of het onder invloed zijn van alcohol en/of stimulerende middelen door de huurder het afvaren niet toelaten.
 3. De verhuurder is verplicht om het vaartuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade ten behoeve van de huurder. Deze verzekering heeft betrekking op het vaargebied dat overeengekomen is tussen de huurder en verhuurder.
 4. De verhuurder dient voor de afvaart de huurder attent te maken op eventuele beschadigingen en/of gebreken en vervolgens schriftelijk vast te leggen. De verhuurder stelt een inventarisatielijst voor de afvaart ter hand aan de huurder.

Brandstof:
Het meer opmaken van de aanwezige brandstof in de 12 liter tank wordt in rekening gebracht. Hier rekenen wij €15,- voor, ongeacht hoeveel er gebruikt is. Deze ‘extra’ brandstof wordt meegegeven in een externe tank.

Verplichtingen van de huurder:

 1. De huurder dient het vaartuig te gebruiken als een goede huisvader en schipper in overeenkomst met de bestemming wat betreft het aantal opvarenden te gebruiken.
 2. De huurder dient over de nodige vaar-vaardigheden te beschikken.
 3. De huurder dient minimaal een leeftijd te hebben van 21 jaar. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs aan te kunnen tonen.
 4. De huurder dient het vaartuig nooit onbemand en onbeheerd achter te laten.
 5. Voor het verrichten van reparatiewerkzaamheden en/of aankopen van verdwenen zaken moet de huurder ten alle tijden toestemming vragen bij de verhuurder.
 6. De huurder dient aan het einde van de huurperiode het vaartuig in dezelfde staat af te leveren waarin het ontvangen is. Wanneer het vaartuig op een andere plaats afgeleverd wordt dan besproken, dan zijn de transport en vertraging voor de rekening van de huurder.
 7. De huurder dient het vaartuig voor de afvaart te controleren op eventuele gebreken en deze zullen vooraf genoteerd en gemeld moeten worden.
 8. Beschadigingen die ontstaan zijn tijdens de huurperiode dienen gemeld te worden door de verhuurder aan de huurder. De schade zal in mindering gebracht worden op de borg. Gebreken die niet gemeld zijn, worden geacht na de afvaart te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.

Aansprakelijkheid:
De verhuurder is niet aansprakelijk voor de handelswijze of het in gebreke blijven van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolg) schade en/ of verlies van het vaartuig, voor zover de schade niet gedekt wordt door de verzekering, wat ontstaan is gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zijn toezicht heeft. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval. De huurder vaart voor eigen risico. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade en kosten die ontstaan zijn door het niet opvolgen van de gegeven aanwijzingen en niet gedekt worden door de verzekering van de verhuurder.

Schade of pech:
Bij schade of pech neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder op het volgende nummer: +31 6 30747542! De huurder stelt de verhuurder en dienst verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid om de schade te onderzoeken, voordat er herstelreparaties plaatsvinden.

Huurtermijnen:
De huurder heeft een optie tot het huren van een vaartuig voor de volgende termijnen (dagdelen kunnen ook gecombineerd worden): Ochtend: 09:30-13:00, Middag: 13:30-17:00, Avond: 17:30-21:00.

Indien het vaartuig niet op tijd op de overeengekomen plaats wordt teruggebracht, wordt er een extra bedrag van €10,- per 15 minuten gerekend!

Overmacht:
Beide partijen zijn niet gehouden aan enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen wat per wet en jurisprudentie bepaalt is: “alle van buiten komend onheil, voorzien of niet voorzien, waarop de verhuurder geen invloed kan uitoefenen. De verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming verhindert.

Algemene bepalingen:

 1. Zuiderzee Bootverhuur zal bij elke boeking 1 á 2 dagen van te voren de weersvoorspelling bekijken aan de hand van bijvoorbeeld “Weeronline” en “Buienradar”. Wanneer blijkt dat de omstandigheden dusdanig slecht zijn, dan doet Zuiderzee Bootverhuur de annulering zelf. Voor beide partijen is het met slecht weer niet een fijne omstandigheid. De volgende oplossingen en alternatieven worden aan onze gasten voorgelegd:
  1) De boeking naar een andere dag naar keuze te verzetten
  2) Het betaalde bedrag terug ontvangen (indien dit van toepassing is)
 2. Verder is het verboden om:
  1) Met meerdere personen aan boord te verblijven dan diegenen welke op het reserveringsforumlier zijn geschreven.
  2) Deel te nemen aan wedstrijden
  3) Veranderingen aan het vaartuig en de uitrusting ervan aan te brengen
  4) Uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden
  5) ’s Nachts te varen
  6) De vaartuigen onder te verhuren of voor gebruik deze af te staan aan derden.
  7) Andere vaartuigen te slepen.